Slekten Borg

Slekten Borg

Slektstavle finner du her.

Nedenfor er det en del om slekten Borg, dens opprinnelse i Norrköping i Sverige, så langt tilbake som det er mulig å komme (midten av 1600 tallet), og frem til slekten flytter ut av Norrköping. Dette er et utdrag fra en av bøkene jeg har skrevet om slekten. Jeg har skrevet 3 bøker, 2 på norsk og 1 på engelsk som det er mulig å få kjøpt ved å sende meg en e-post til sven.borg@online.no.

Min oldefar, Carl Peter Borg som var en av tre brødre, kom til Norge på slutten av 1800 tallet. Oldefar var født i Sverige og kom til Sem i Vestfold og giftet seg der i 1881 med sin svenske hustru, Johanna Mathida Andreasdotter. De fikk 9 barn, og bestefar Hans Ludvik var født og døpt i Sem kirke. Senere flyttet de til Kristiania og bodde der mer eller mindre hele livet. De bodde en periode i Ålesund hvor oldefar og bestefar, som var murere, var med på å bygge opp Ålesund etter brannen i 1904. De bodde da noen år på Hatlane utenfor Ålesund hvor de bygde seg hus som står den dag i dag. Her traff også bestefar sin tilkommende hustru, Rachel Pettersen og de giftet seg i Ålesund Metodistkirke i 1906. Rachel var datter av byens feiermester, Karl Johan Pettersson som var født i Sverige og hadde kommet til Norge i 1874.

Oldefars yngre bror, Anders Fredrik, hadde flyttet Norge 1882. Han ble den første brannkusken i Tønsberg Brannvesen, og var i brannvesenet i hele sin yrkesaktive periode. Han ble også gift med en svensk jente i 1884, Charlotta Magnusdotter. De fikk 4 barn, og det ble den andre norske grenen av familien.

Oldefars yngste bror, Johannes haddde også flyttet til Tønsberg. Han ble sjømann og seilte på utenriksfart. Han døde i Hamburg av «sotteddød» 28 år gammel og ugift.

Oldefars søskenbarn, Olof Borg ble den som var starten på familien i USA. Han kom først til Norge i 1871 hvor han arbeidet i Blåfjellgruvene i Sokndal i Rogaland. Der traff han Sara Tonette Hansdatter som bodde på småbruket Brambo like i nærheten av gruvene. De giftet seg i Sokndal kirke i 1872. I 1873 reiser han, hans hustru og hele hennes familie til USA. Olof og Sara fikk 11 barn, alle født i USA.

En antagelse er at Tullnären Weddig Borg kom til Norrköping på midten av 1680 tallet. Muligens kom han fra Stockholm sammen med sin hustru Anna Brita Tollet, og kanskje også noen flere søsken. Det er nevnt en bror, en søster Christina som er gift med Johan Hockell og en søster Catharina som er omtalt i Domkapitlet i Linköping i forbindelse med en sak om brutt forlovelse mellom Jaktlöjtnant Erland Carlström og Hedvig Schunk, datteren av tolleren Jöns Schunk. Catharina er nevnt i saken som «inspectorskans svägarske». Jöns Schunk kunne ikke selv stille i saken og hadde sendt sin svigersønn Norjin, hustruen og sønnen Lars samt Catharina Borg som vitner. Dette utsagnet tyder på at Catharina var gift med en bror av Jöns Schunk.

Mye tyder på at familiene Schunk og Borg hadde nære relasjoner og det finnes i Stockholm tidlig på 1700 tallet en Niels Borgh, bokhållare vid tullen gift med en flicka Schunk. Det ser ut til at familiene Borg og Skunk var ganske nære venner og slektninger.

En teori er at alle opprinnelig kom fra Stockholm og at moren til Weddig kan være av slekten Skunk. Det jeg vet er at Jöns Skunk kom fra Stockholm til Barösund i 1685. Omtrent samtidig dukker Weddig opp i Norrköping også som tullnär.

Weddig kom for å innta en stilling som tullnär i Norrköping. Han steg etter hvert i gradene, og endte som Öfver Inspector vid Stora Siötullen i Norrköping. Det kan altså se ut som Weddig Borg hadde tre søsken, Catharina, broren han kjøper en gravplass til og Christina som giftet seg med Johan Hockell. Søsteren Christina bodde hos broren Weddig i Norrköping i 1691 og som enke etter Johan Hockel bodde hun hos Jacob Steinhausen på Luddingsbo i Västra Husby. Christina var tanten til Engel Borg som var gift med Oberstløytnanten Jacob Steinhausen. 

Weddig Borg dukker opp i kirkebok for St. Olai i 1686 som fadder til Borgmesteren Anders Lorbechs datter Catharina.

Iflg enkelte kilder ble han gift med Anna Brita Tollet (senere Lindeflygt) i 1687 (ukjent hvor) og hun var da bare 16 år gammel.  Anna Brita Tollet var datter av Landskamreren i Halland, Lars Gilliusson Tollet, adlet 1689 med navnet Lindeflygt. Weddig og Anna Brita´s første barn Charlotta, kan jeg ikke finne noen fødselsdata på, så hun er nok ikke født i Norrköping. Den første som er født i Norrköping var Lars i 1688. Han ble døpt i St. Olai kirke i Norrköping, som også de neste 8 barna ble. Den siste av barna, Jakob ble også født i Norrköping i 1713. Familien finnes i mantallslengder for Norrköping til og med 1714. Weddig Borg døde 13 juni 1714.  I 1715 står Anna Brita som Tullnär Weddig Borgs änka.  Fra 1711 til 1713 hadde de yngste barna en privatlærer som bodde hos familien i Norrköping. Det var Anders Malmér, som var Appologist, altså lærer og som senere ble komminister i Häradshammar og Jonsberg.

Heldigvis hadde de kommet seg vekk fra Norrköping før russerne inntok byen i 1719 og brant ned store deler av byen. Kun tre gårder, et lysthus og fire kornlagre ble stående etter russernes herjinger. Byen hadde da gått igjennom 2 kriger og 2 branner før dette. Danske krigen 1676 – 1680 og Stora Nordiske krigen 1709. Branner i 1567, 1655 og den siste da i 1719 i den russiske invasjonen. Byen ble også herjet av en stor epidemi i perioden 1710 – 1712 hvor mer enn 2000 døde.

Det er et gap mellom barna, fra Anton i 1693 til Carl i 1700. Når en ser hvor tett de andre barna er født, er det mulig at det finnes barn født i mellom 1693 og 1700. Problemet er at det ikke finnes kirkebøker mellom 1693 og 1719. De ble ødelagt i brann. Imidlertid er det ingenting som tyder på at det var flere barn enn det jeg har funnet.

Foruten å ferdes i Norrköping, var han også en del ute på tollstasjonen Barösund på øya Kättilö som ligger under Gryt sokn. Tollstasjonen ble anlagt 1637 får å ta i mot trafikken inn til Norrköping og Söderköping. Den gamle tollstasjonen er revet, men det ble bygget en ny tollstasjon i 1788 som fortsatt står. Denne blir i dag benyttet som sommersted for ansatte i Tullverket.

Da Gryt kirke skulle ha en ny klokke, tok Inspectoren Jöns Schunk vid Barösund initiativ til at det ble samlet inn penger til denne blant mange fra både miljøet i Norrköping og i Gryt. I kirkeboken for Gryt står det listet opp alle de som ga til klokken. Først på listen står Lagmann Reenstierna (se omtale under Reenstierna), og som nummer 2 står Weddig Borg som da gir 30 daler. Hele klokken kostet 600 daler. På listen står også mange av de andre i hans omgangskrets; Inspector Törner, Abel Becker, Johan Spalding, Anders Spalding og Joachim Siwerts for å nevne noen. Det står også oppført en Stenhusen som muligens kan være Steinhausen som senere blir gift med datteren til Weddig, Engel Borg.

På den nye klokken som ble ferdig i 1702 finnes følgende inskripsjon:

Äro och af Grytz kyrkiomedel denne klåcka tagne sexhundrade dal:r koppar mt.
Min syster, ensam, för har kallat folket samman
Men nu fåfängt är om Gudh eii folketz hierta rör,
När thet utaf mitt liud och ringning något hör.

Petrus Lithzenuis
Pastor

Till Guds nampns ähra och församlingens nytta, är till denna klåcka giwit af mina gynnare och wänner, hwilckas nampn i kiörkiones book antecknade finnes.Barösund tullcammar den 3 Ochto:r A:o 1702
Jöns Schunk

Gryts kyrka i dag er en kirke som ble påbegynt i 1798 og innviet i 1804. Den kirken som Weddig var med å gi penger til ny kirkeklokke er en gammel kirke fra middelalderen. Den gangen fantes det ikke noe klokketårn, men klokkene ble hengt opp i en galge utenfor kirken. Disse klokkene ble senere hengt opp i den nye kirkens klokketårn. I dag finnes deler av kirken som ett lite kapell på gravgården på andre siden av veien for den nye kirken.

Kirken var opprinnelig helliget til S:t Olov, den norske helgenkongen Olav den Hellige. Olav den Hellige fartet runde hele svenskekysten og har satt spor etter seg i flere deler av Sverige. S:t Olai kyrka i Norrköping er også tilegnet Olav den Hellige. Det finnes også spor etter ham i Halland i nærheten av Morup hvor familien Borg etterhvert etablerte seg på begynnelsen av 1700 tallet.

Datteren Engel var fadder (dåpsvitne) for Jöns Skunk sin sønn Samuel som ble døpt i Gryt kirke 15. september 1703. Engel var da 15 år gammel og er oppført som Jungfru Engel Borg. I 1754 bodde også Inspector Olof Norstrand og hustruen Cath: Steinhausen med barna Jacob Uddo, Daniel, Carl Johan og Ingrid Ulrica på Barösund Staten (Tollstasjonen). Catharina Steinhausen var datteren til Engel Borg og altså datterdatter til Weddig Borg (se under Steinhausen). 

Weddig Borg hadde fast plass i Hedvig kirke i Norrköping.  Det var vanlig på den tiden at man betalte for å ha fast plass i kirken for de vel bemidlede. Han hadde «stolrym på bänk nr. 12».  Imidlertid ble alle hans barn døpt i S:t Olai kirke.  I tillegg var han fadder for en del barn døpt både i Hedvig kirke og S:t Olai kirke.

OMGANGSKRETSEN

Hvem var så disse menneskene tullnären omgikk seg med!

Gode borgere, handelsmenn, kollegaer i Stora Siötullen og adelspersoner. Det hjalp nok at hustruen Anna Brita´s far, Landskamreren i Halland, Lars Gilliusen Tollet ble adlet i 1689 og fikk navnet Lindeflygt. Men det var også en del tyskere som var ansatt i Stora Siötullen, og en betydelig mann i Norrköping var inspektøren ved Stora Siötullen i Norrköping i 1637, Henric von Brobergen. Han var av tysk adel og født i Bremen og utdannet i Lübeck.

Weddig var som nevnt fadder til flere barn i Norrköping, og noen av disse var Borgmästare Anders Lorbech´s datter Catharina, Appologisten Herman Frick´s datter Ingeborgh, Mårten Månssons´s sønn Oluff, Comminister Samuel Boman´s datter Maria og Inspektoren vid Stora Siötullen, Petter Wettersten´s sønn Johannes. Weddig´s omgangskrets besto av mange med tysk herkomst, så man kan undres på om Weddig også hadde tysk bakgrunn. Deler av Tyskland var på den tiden under svensk herredømme, og trafikken over Østersjøen var stor.

Av prominente personer som var fadder til Weddig´s barn, kan nevnes:

Handelsmann Jochim Hansson Siwers (hustruen var fadder til Lars).
Joachim Hansson Siwers, d. 1703 var blant de første innvandrerne fra Tyskland. Han innvandret ca. 1653 fra Lübeck. Han drev import av kaffe og kakao og holdt til i Rosenstrålarnas Borggård i 1690. Han var en av Norrköpings mest fremstående handelsmenn og startet import av tobakksblad i 1686 fra Lübeck. Han hadde en egen fabrikk for videreforedling av tobakk.

Elisabeth Kock-Cronström, gift Reenstierna (fadder til Engel og Anna Brita).
Välborna Herr Marcus Reenstierna (fadder til Elisabeth). 
Slekten Momma innvandret fra Aachen (ligger nå i Tyskland) i Holland på midten av 1640 tallet sammen med brødrene Willem og Abraham, og før de kom til Sverige hadde de drevet virksomhet i England. Jacob Momma, født 1625 i hertugdømme Jülich (ligger nå i Tyskland) ble eier av Holmens Bruk i 1666. Jacob Momma ble adlet i 1669 under navnet Reenstierna, død i Norrköping 1678. Han giftet seg med Elisabeth Kock-Cronström. De fikk til sammen 9 barn, hvorav en sønn, Abel som overtok Holmens Bruk etter sin far. Han gikk konkurs i 1704, og bruket ble overtatt av Riksbanken. Reenstiernas våpenskjold henger i Hedvigs kirke i Norrköping. Den adlige slekten etter Grev Jakob Reenstierna (1659 – 1716) døde ut i 1783 med hans sønnesønn Fredrik Ulrik Reenstierna.

Handelsmann Henrik Spalding (fadder til Engel).
Han var av skotsk opprinnelse og drev import og handel av tekstiler. 
Spalding var av gammel skotsk adel. Adlet med navnet Spaldencreutz 1756 og utgikk på sverdsiden 1848.

Herr Gillies de Besche (fadder til Engel)
Nederlandsk adlig slekt som innvandret omkring år 1600. Gillies de Besche var en av grunnleggerne av Gusums Bruk. Han fikk beholde sitt opprinnelige adelsnavn i Svensk adel, og var ansett som en av Sveriges rikeste menn på sin tid.

Handelsmann Ernest Beckman (fadder til Engel)
Familien var innvandret fra Nederland til Göteborg, hvor Ernest ble født. Flyttet siden til Norrköping og drev handel der. Han var gift med Hedvig Siwers, datteren til Joachim Hansson Siwers.

Fabrikkeier Abel Becker (Bäcker) (fadder til Anna Brita).
Han var fra Lübeck i Tyskland og innvandret til Sverige tidlig på 1600 tallet. 
I 1655 overtok han tekstilfabrikken etter Drags och Petter Speet som var den største tekstilfabrikken i Norrköping.  Eide Orga og Drag Bruk sammen med Tobias de Gomse som var direktør på Holmens Bruk. De sto for 60% av utskipning av jern til England og importerte skotsk ull. De drev også handel med tyske Østersjøhavner.

Handelsmann Erik Hossmann (fadder til Anna Brita)
Handelsmann i Norrköping.

Herr Carl Eldstierna (fadder til Petter)
Carl Eldstierna var sønn av Landshøvdingen i Östergötland, Lars Eldstierna som var adlet i 1662. Slekten Eldstierna var visstnok av kongelig ætt.

SLEKTEN FLYTTER FRA NORRKÖPING

På slutten av 1600 tallet bodde Weddig og familien i eget hus på Norra Kvarteret, tomt 268, S:t Olai i Norrköping. Norra Kvarteret lå langs Norrköpings og Motala Ström (elven som renner igjennom Norrköping), eller Strömmen som man sier i Norrköping. Husene lå langs det som i dag er Saltängsgatan. Dette var den nyere delen av Norrköping, mens den gamle delen lå sør for Strömmen. I den gamle delen lå også kirkene Hedvig og S:t Olai. Selve tollhuset lå ett stykke ut på havnen sørvest for Motala Ström, så han hadde ett lite stykke å gå. Weddig Borg er nevnt i Norrköpings rådhusrätts protokoll, 9 mars 1714 hvor han er nevnt som bidragsyter til krigshjelpen. Etter at Weddig Borg døde 13 juni 1714 flyttet familien fra Norrköping for godt. Hva som skjedde med gården i Norrköping vites ikke, men i ett brev skrevet av hans sønn, Anton Borg i Malmö til den svenske kongen i 1738, ber han om «understöd och ersättning för den ansenlige skada, som de åhr 1719 genom ryssarnas brand till all dereas egendom i Norrkiöping lidit.»

Weddig hadde nok bodd i Halland i perioder av sitt liv siden han er nevnt i enkelte dokumenter i Halland.

I tillegg skal den ene av døtrene være født i Halland. Etter Weddigs død flyttet de fleste til Anna Brita´s hjemplass, Morup i Halland, og bosatte seg på säteriet Långås som var ett av to säterier faren hadde fått da han ble adlet Lindeflycht i 1689. Sannsynligvis hadde han allerede fått gårdene i 1684 da han er nevnt som eier allerede da.

Sønnen Anton befant seg i Lund i 1714 da Weddig døde og flyttet så til Malmö hvor han bodde hele sitt liv. Hans bror Jakob kom også til Malmö hvor han også bodde hele sitt liv.

HVORDAN GIKK DET MED BARNA?

Datteren Charlotta, (f. ca. 1687 – d. 1742) ble med til Morup, men giftet seg i Långviken i Kalmar i 1734 med Birger Jonas Wassenius og flyttet til Göteborg hvor han var Lektor og Rektor ved Göteborgs Gymnasium. Hennes fødsel, vigsel eller død har det ikke vært mulig å finne i noen kirkebøker. Opplysningene stammer fra en bok om Birger Jonas Wassenius.

Sønnen Lars, født 24 februar 1688 i Norrköping, døpt i St. Olai kirke. Han flyttet sammen med foreldrene til Morup. Han var student i Uppsala i 1704.
Auskultant (jurist under opplæring) ved Svea Hovrett i 1708 og Göta Hovrett i 1711. Sekretær hos presidenten ved Göta Hovrett, Greve Mörner, som var Häradshövding (person som i domssaker forvalter dommerembetet i egenskap av ordførende i herredsretten) og kanslist i Kanslikollegiet. Lars bodde hos sin mor på Langås säteri og druknet i Morup i 1720 ugift og barnløs. Iflg. En svensk biografisk samling (Nicolai), står også følgende:
«hade genom gifte kunnat få häradshöfdingessyssla, men ville ej.»
Er gravlagt i Halmstad og fra Halmstads begravfna 1735 står følgende:
”Den 2 juli begrovs soldaten Lars Ekeroth, som dödde den 28 juni och lades på södra sidan näst sunnan för Lars Borgs grav uti borgarjorden”.

Datteren Engel, var født 28 desember 1688 i Norrköping, og døpt i St. Olai kirke. Hun ble boende i Östergötland etter at moren og søsknene hadde flyttet til Halland. Hun giftet seg i 1711, 3 år før faren døde, med Löjtnanten och Ryttmästaren vid Östgöta kavalleri, Johan Steinhausen.  Han døde i 1741 og Engel flyttet senere til Kornsäs Prästgård i Skällvik hvor svigersønnen Daniel Norstrand var pastor. Hun døde 20. februar 1772, og ble gravlagt fra St. Anna kyrka i Skällvik. De hadde 3 døtre og 2 sønner. En av døtrene giftet seg inn i slekten Bökman og Nordstrand.

Sønnen Petterfødt i Norrköping 12 april 1690. Han har det ikke vært mulig å finne noe mer ut om. Han er sannsynligvis død i Norrköping før familien flytter til Morup da han ikke finnes der.Heller ikke mulig å finne ham i Norrköpings kirkebøker da kirkebøkene for perioden fra 1700 – 1715 forsvant i brann.

Datteren Anna Britafødt 23 februar 1692 i Norrköping, døde samme år, 12 oktober 1692 i Norrköping.

Sønnen Anton, (1693 – 1761) hadde startet på jus studier i universitetet i Uppsala i 1704, og fortsatte i Lund i 1714. Flyttet deretter til Malmö.

Sønnen Carl, (1700 – 1772) var også med til Morup hvor han etter hvert gikk inn i det militære. Han startet som sin far i Tollvesenet som Strandridare (toller som holdt oppsyn med virksomheten langs kysten til hest).

Datteren Agneta Sophia, (1703 – 1794) var født i Halland, så familien må ha bodd i Halland i en periode før de flyttet for godt. Agneta Sophia ble også med på flyttelasset til Morup. Hun giftet seg ca. 1730 med presten Severin Castani Bökman.

Datteren Anna Brita, født 8. april 1708 i Norrköping.  Hun ble også med til Halland.  Hun ble gift ca. 1737 med kyrkoherden Andreas Gadelius. Anna Brita og Andreas fikk 4 barn sammen. Anna Brita døde like etter at datteren Rachel ble født. Rachel ble født 19. mai 1750, og moren Anna Brita døde 3. juni 1750. Hun er gravlagt i Vessige.

Sønnen Jakob, (1713 – 1786) ble født i Norrköping. Han var bare ett år gammel da faren døde. Han fulgte i farens fotspor og var ved Tollvesenet hele sitt liv, og virket og bodde i Malmö.